Pro společníky

informace pro společníky

* * * * *

POZVÁNKA
na valnou hromadu

Jednatel společnosti KLUK Dušníky s.r.o. v souladu se společenskou smlouvou svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 29. 1. 2016 v 15:00 hodin v sídle KLUK Dušníky č.p. 127.

Program valné hromady:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze.
2. Návrh zapisovatele.
3. Projednání návrhu smlouvy o výkonu funkce jednatelů.
4. Hlasování o návrhu pana Fr.Rubeše na odvolání jednatele ing. Rubeše Lukáše.
5. Informace o neodkladných úkolech v souvislosti s evidencí, daňovými povinnostmi a změnou pachtovaných smluv – digitalizace pozemků.
6. Závěr

Návrh usnesení:
1. Součet platných hlasů přítomných na valné hromadě činí … z 630.
2. Zapisovatelem určen pan Rubeš Lubomír.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro jednotlivé jednatele.
4. V případě odvolání jednatele, návrh na nového jednatele s volbou do jednoho měsíce.
5. jednatel Ing. Hautke Antonín seznámil s valnou hromadou s dopisem a upozornění ke změnám v podávání přiznání k dani z nemovitých věcí.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu se můžete seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Dušníky, dne 14. 1. 2016
lng. Antonín Hautke, jednatel společnosti

* * * * *

Družstvo změnilo svoji právní formu s účinností ode dne 1.1.2016 na společnost
s ručením omezeným rozhodnutím členské schůze konané dne 15.10.2015,
která schválila projekt přeměny.

* * * * *

POZVÁNKA
na členskou schůzi

Předseda družstva v souladu se stanovami družstva svolává řádnou členskou schůzi družstva, která se koná dne 15. 10. 2015 v 17:00 hodin v sídle Družstva Dušníky č.p. 127

Program:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze
(Nutné vzít sebou občanský průkaz pro ověření notářem!)
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení mimořádné účetní závěrky k 31. 7. 2015, ocenění společnosti a projektu přeměny.
4. Schválení změny formy společnosti z družstva na společnost s ručením omezeným (návrh společenské smlouvy je přiložen k pozvánce).
5. Závěr

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášeníschopná.
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě podepsané a ověřené plné moci.

Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva www.rubes.cz/kluk a současně na informační desce družstva v jeho sídle.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v sídle družstva v době od 9. 9. 2015, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Dušníky, dne 8. 9. 2015
lng. Antonín Hautke, předseda družstva

* * * * *

POZVÁNKA
na členskou schůzi

Předseda družstva v souladu se stanovami družstva svolává řádnou členskou schůzi družstva, která se koná dne 23. 4. 2015 v 18:00 hodin v sídle Družstva Dušníky č.p. 127

Program:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2014, informace o hospodaření společnosti v roce 2014, schválení návrhu na rozdělení zisku
4. Informace o plánu změny formy obchodní společnosti
5. Volba předsedy družstva
6. Závěr

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášeníschopná.
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě vyplněné a podepsané plné moci.

Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva http://www.rubes.cz/kluk a současně na informační desce družstva v jeho sídle.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v sídle družstva v době od 6. 4. 2015, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Dušníky, dne 6. 4. 2015
lng. Antonín Hautke, předseda družstva

* * * * *

POZVÁNKA
na členskou schůzi

Předseda družstva a místopředseda družstva v souladu se stanovami družstva a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako svolavatelé svolávají členskou schůzi družstva, která se koná
dne 20. 6. 2014 v 19:30 hodin v sídle Družstva Dušníky č.p. 127

Program:
1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze
2. Volba orgánů členské schůze
3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku a změna stanov družstva
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva
5. Závěr

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášeníschopná.
V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě vyplněné a podepsané plné moci.

Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva http://www.rubes.cz/kluk a současně na informační desce družstva v jeho sídle.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit v sídle družstva v době od 5. 6.2014, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.
Návrh změn stanov je jako příloha zveřejněna na internetových stránkách družstva a na informační desce v sídle družstva.

Dušníky, dne 5. 6. 2014
lng. Antonín Hautke, předseda družstva